l หน้าหลัก l บทความศาสนา l สิ่งที่ต้องรู้ l ข่าวสาร    
  --------------------------------------------------------------------------------------

* ซีฟัตวายิบสำหรับ อัลเลาะห์ 20 ประการ *

1.วูหยูด   

อัลเลาะห์ยัง ( มี ) คำคู่สู้ว่าไม่ ไม่สมควรว่าไม่ วาญิบ อัลเลาฮ์ยังตั้งแต่นานมาหลักฐาน
สำคัญ อัลเลาะฮ์ ยัง โลกนี้

2.กีดัม  

อัลเลาะฮ์เดิม คำคู่สู้ว่าไม่เดิมไม่สมควรว่าไม่เดิม วาญิบ อัลเลาะฮ์เดิม ตั้งแต่นานมา หลักฐานสำคัญ อัลเลาะฮ์ เดิม โลกนี้

3.บากอ  

อัลเลาะฮ์ยืน คำคู่สู้ว่าไม่ยืน ไม่สมควรว่าไม่ยืน วาญิบ อัลเลาะฮ์ ยืนตั้งแต่นานมา หลักฐานสำคัญ อัลเลาะฮ์ยืน โลกนี้

4.มูคอลาฟาตูฮูตา
อาลาลิ้ลฮาวาดีซ

อัลเลาะฮ์ ผิดแปลกจากของใหม่ คำคู่สู้ว่าไม่ผิดแปลกไม่สมควรว่าไม่ผิดแปลกวาญิบ อัลเลาะฮ์ผิดแปลก ตั้งแต่นานมาหลักฐานสำคัญ อัลเลาะฮ์ผิดแปลกจากของใหม่ โลกนี้

5. กียามูตูฮูตาอาลาบินัฟซี  

อัลเลาะฮ์ยืนเองไม่พึ่งซาตใคร ไม่อาศัยกับผู้ทำ คำคู่สู้ว่าไม่ยืนเองไม่สมควรว่าไม่ยืนเอง วาญิบอัลเลาะฮ์ยืนเอง ตั้งแต่นานมา หลักฐานสำคัญ อัลเลาะฮ์ยืนเอง โลกนี้

6.วะห์ดะเหนียต   อัลเลาะฮ์หนึ่ง คำคู่สู้ว่าสองสาม ไม่สมควรว่าสองสามวาญิบ อัลเลาะฮ์หนึ่ง ตั้งแต่นานมา หลักฐานสำคัญ อัลเลาะฮ์หนึ่ง โลกนี้
7.ก็อตดาราต  

อัลเลาฮ์มีความสามารถ คำคู่สู้ว่าไม่มีความสามารถ ไม่สมควรว่าไม่มีความสามารถ  วาญิบ อัลเลาะฮ์มีความสามารถ ตั้งแต่นานมาหลักฐานสำคัญอัลเลาะฮ์มีความสามารถ โลกนี้

8.อิรอดาต   อัลเลาะฮ์มีความประสงค์ คำคู่สู้ว่าไม่มีความประสงค์ ไม่สมควรว่าไม่มีความประสงค์ วาญิบ อัลเลาะฮ์มีความประสงค์ ตั้งแต่นานมาหลักฐานสำคัญ อัลเลาะฮ์มีความประสงค์ โลกนี้
9.อิลมู  

อัลเลาะฮ์รู้ คำคู่สู้ว่าไม่รู้ ไม่สมควรว่าไม่รู้ วาญิบ อัลเลาะฮ์รู้  ตั้งแต่นานมา หลักฐานสำคัญ อัลเลาะฮ์รู้โลกนี้

10.ฮัยยาต 

อัลเลาะฮ์เป็น คำคู่สู้ว่าไม่เป็น ไม่สมควรว่าไม่เป็น วาญิบอัลเลาะฮ์เป็น ตั้งแต่นานมา หลักฐานสำคัญอัลเลาะฮ์เป็น โลกนี้

11.สามะฮ์   อัลเลาะฮ์ได้ยิน คำคู่สู้ว่าไม่ได้ยิน ไม่สมควรว่าไม่ได้ยิน     วาญิบ อัลเลาะฮ์ได้ยิน ตั้งแต่นานมาหลักฐานสำคัญ อัลเลาะฮ์ได้ยิน โลกนี้
12.บาซอต  

อัลเลาะฮ์ได้เห็น คำคู่สู้ว่าไม่ได้เห็น ไม่สมควรว่าไม่ได้เห็นวาญิบ อัลเลาะฮ์ได้เห็น ตั้งแต่นานมาหลักฐานสำคัญ อัลเลาะฮ์ได้เห็น โลกนี้

13.กาหลัม   อัลเลาะฮ์ได้พูด คำคู่สู้ว่าไม่ได้พูด ไม่สมควรว่าไม่ได้พูด    วาญิบอัลเลาะฮ์ได้พูด ตั้งแต่นานมาหลักฐานสำคัญอัลเลาะฮ์ได้พูด โลกนี้
14.เกานูฮูกอดิ๊รอน          

กระบวนของอัลฮ์       ผู้ทรงมีความสามารถ

15.เกานูฮูมูรีดัน               กระบวนของอัลฮ์       ผู้ทรงมีความประสงค์
16 เกานูฮูอาลีมัน             กระบวนของอัลฮ์       ผู้ทรงรู้
17.เกานูฮูฮัยยัน               กระบวนของอัลฮ์       ผู้ทรงเป็น
18.เกานูฮูสะมีอัน           

กระบวนของอัลฮ์       ผู้ทรงได้ยิน

19.เกานูฮูบาซิร๊อน           กระบวนของอัลฮ์      ผู้ทรงได้เห็น
20.เกานูฮูมูตะกั้ลลีมัน     กระบวนของอัลฮ์       ผู้ทรงได้พูด
 
นับเสี๊ยะ 1   วูหยูด
*   สันเบี๊ยะ 5 *
1. กีดัม  2. บากอ            3.มูคอลาฟาตูฮูตาอาลาลิ้ลฮาวาดิซ
4. กียามูฮูตาอาลาบินัฟซิ       5.วะห์ดะเหนียต                 
* มานี่ 7 *
1. ก๊อตดาราต   2. อิรอดาต                  3. อิลมู    
5. สามะฮ์              6. บาซอต           7. กาหลัม
* มานูวียะห์ 7 *
1. เกานูฮูกอดิ๊รอน         2. เกานูฮูมูรีดัน            3. เกานูฮูมูอาลีมัน      
4. เกานูฮูฮัยยัน       5. เกานูฮูสะมีอีน       6. เกานูฮูบาซีร๊อน

7. เกานูฮูมูตะกั้ลลีมัน  

   
* อิคตินา 11*
1. วูหยูด         2. กีดัม      3. บากอ       4. มูคอลาฟาตูฮูตาอาลาลิ้ลฮาวาดีซ
5. กียามูฮูตาอาลาบินัฟซี   6. สามะฮ์     7. บาซอต    8. กาหลัม     
9. เกานูฮูสะมีอัน     10. เกานูฮูบาซีร๊อน  11. เกานูฮูมูรีดัน
* อิคติก๊อต 9 *
1. วะห์ดะเหนียต             2. ก๊อตดาราต           3. อิรอดาต  4. อิลมู
5. ฮัยยาต                   6. เกานูฮูกอดิร๊อน  7. เกานูฮูมูรีดัน   8. เกานูฮูอาลีมัน 
9. เกานูฮูฮัยยัน    
----------------------------------------------------------
 
l ซีฟัต 20 l ซีฟัต รอซูล l รูกนอีม่าน-อิสลาม l นาบี 25 l การอาบน้ำละหมาด l รู่กนละหมาด l การถือบวช l ยูนุบ
ฟังวิทยุออนไลน์    
อริสสุนนะห์ วัลยามาอะห์